Речник: Български език и литература

 • автор

 • азбука

 • азбучен ред

 • аналогия

 • антоним

 • аргумент

 • беззвучна съгласна

 • близко значение

 • бройна форма

 • буква

 • буквар

 • бъдеще време

 • български език

 • време на глагола

 • второ лице

 • второстепенна част на изречението

 • възклицателно изречение

 • въпрос

 • въпросителен знак

 • въпросително изречение

 • въпросително местоимение

 • гатанка

 • главна част на изречението

 • глагол

 • гласен звук

 • говоря

 • граматика

 • грамотен

 • грешен

 • грешка

 • двоеточие

 • действие

 • диалог

 • диктовка

 • дискусия

 • доказателство

 • допълнение

 • дума

 • единствено число

 • едносъставно просто изречение

 • език

 • женски род

 • заглавие

 • задавам въпрос

 • заключение

 • замествам

 • запетая

 • звук

 • звуков състав на думата

 • звучна съгласна

 • значение

 • значение на думата

 • изброявам

 • извод

 • изговор

 • изложение

 • израз

 • изреждам

 • изречение

 • изяснявам

 • илюстрация

 • илюстрация

 • информация

 • информация

 • кавички

 • качествено прилагателно име

 • корен на думата

 • краесловие

 • край на изречение

 • кратък член

 • куплет

 • лице на глагола

 • лице на местоимението

 • лично местоимение

 • междуметие

 • мека съгласна

 • местоимение

 • минало несвършено време

 • минало свършено време

 • многоточие

 • множествено число

 • момент на говорене

 • монолог

 • морфема

 • мъжки род

 • наречие

 • народна песен

 • народна приказка

 • народно творчество

 • наставка

 • начало на изречение

 • неправилен

 • непряко допълнение

 • несъгласувано определение

 • неударена сричка

 • нехудожествен текст

 • нов ред

 • обект

 • обобщително местоимение

 • образувам

 • обстоятелствено пояснение

 • общуване

 • окончание

 • описание

 • описвам

 • опорна дума

 • определение

 • определение

 • определителен член

 • отговарям

 • отговарям на въпрос

 • отговор

 • относително местоимение

 • относително прилагателно име

 • отрицателно местоимение

 • оформление

 • оформям

 • пиеса

 • писмен преразказ

 • писмена реч

 • пиша

 • пиша

 • план

 • повелително изречение

 • повествование

 • поговорка

 • подбор

 • подготвям

 • подготовка

 • подлог

 • подобие

 • подреждам

 • подробен преразказ

 • подчертавам

 • подчинителен съюз

 • поема

 • поет

 • поетеса

 • поздрав

 • попълвам

 • последователност

 • пословица

 • поука

 • пояснявам

 • правилен

 • правило

 • правоговор

 • правопис

 • правописен речник

 • правописни особености

 • превъзходна степен на прилагателно име

 • предаване на пряка реч

 • предаване на чужди думи

 • предговор

 • предлог

 • предмет

 • предмет

 • представка

 • пренасяне на дума на нов ред

 • преносно значение

 • преобразувам

 • преобразуване на пряка в непряка реч

 • препинателен знак

 • преписвам

 • преразказ

 • преразказвам

 • признак

 • приказка

 • приказка

 • прилагателно име

 • прилика

 • притежателно местоимение

 • причастие

 • проверка

 • променям

 • пропускам

 • просто изречение

 • противоположно значение

 • процес

 • пряко допълнение

 • пряко значение

 • пунктуационен знак

 • пунктуация

 • пълен член

 • първо лице

 • разговарям

 • разговор

 • разграничавам

 • разделям на срички

 • разказ

 • разказвам

 • разказвам по картинки

 • разказвач

 • разлика

 • различавам

 • размествам

 • разширено просто изречение

 • редактирам

 • реч

 • речник

 • речниково значение

 • рима

 • род на прилагателното име

 • род на съществителното име

 • роман

 • сбит преразказ

 • свойство

 • сегашно време

 • синоним

 • сказуемо

 • словесна опора

 • словоред

 • словосъчетание

 • сложна дума

 • сложно изречение

 • сложно смесено изречение

 • сложно съставно изречение

 • сложно съчинено изречение

 • смисъл

 • спомагателен глагол

 • справка в речник

 • сравнителна степен на прилагателно име

 • сравнявам

 • среден род

 • сричка

 • сродни думи

 • степенуване на прилагателно име

 • стихотворение

 • строеж на думата

 • схема

 • съгласен звук

 • съгласуване на подлога и сказуемото

 • съгласуване на прилагателното и съществителното име

 • съгласувано определение

 • съдържание

 • съкращавам

 • съобщително изречение

 • съпоставям

 • съставям

 • състояние

 • съчинение

 • съчинителен съюз

 • съчинявам

 • съществително име

 • съществително нарицателно име

 • съществително собствено име

 • съюз

 • творчество

 • твърда съгласна

 • текст

 • тире

 • точка

 • точка и запетая

 • трето лице

 • тълковен речник

 • тясна гласна

 • увод

 • ударена сричка

 • ударение

 • удивителен знак

 • умалително съществително

 • употреба

 • употребявам

 • устен преразказ

 • устна реч

 • учтивост

 • форма на думата

 • художествен текст

 • цел на изказването

 • част на изречението

 • част на речта

 • частица

 • чета

 • чета на глас

 • чета на срички

 • чета наум

 • четене

 • числително бройно име

 • числително име

 • числително редно име

 • число

 • читанка

 • членуване

 • широка гласна