За проекта

Главните ни задачи са:

  • Теоретична и приложна концепция за онлайн жестов речник, която да бъде издържана от езиковедска и педагогическа гледна точка и да бъде развивана и в бъдеще. До момента в България не е разработван подобен жестов речник с пряко приложение в образованието и не разполагаме с теоретичен анализ и концептуализация на неговите характеристики.
  • Онлайн жестов речник с над 1000 единици, представящи основни понятия от учебното съдържание от началния етап на образование. С този резултат ще се помогне за усвояването на тези понятия от децата – усвояването им на словесен език, което ще бъде подпомогнато с визуалното им представяне на жестов език и илюстративния материал и примерите за употреба.
  • Апробацията на речника ще подпомогне теоретичното и практическо подобряване на неговите компоненти.
  • Запознаване на деца, родители, специалисти с речника и внедряването на иновативен интерактивен ресурс в образованието на глухите деца и децата с комуникативни нарушения. Представянето на речника пред глухата общност ще даде ценна обратна връзка от общността и ще подкрепи бъдещите усилия в разработване на жестови ресурси.

Основната дългосрочна цел на проекта е създаването на подробна концепция за ЖЕСТОВ РЕЧНИК от основни понятия, свързани с образованието, като започваме с началното училище. Речникът до момента обхваща 1000 жеста.

Целта ни е всяка речникова единица да бъде снабдени със следните компоненти: (а) словесно представяне; (б) жестово представяне; (в) обяснение на достъпен език за деца в начална училищна възраст; (г) илюстративен материал – илюстрация (за конкретни понятия); (д) илюстративен материал – примери за употреба в учебното съдържание; (е) връзки с други думи – синоними, антоними, сродни/производни думи и др.; (ж) връзки с други жестове – подобни жестове, производни, обяснителни и др.